دکتر محمود اربابی

دکتر محمود اربابی

مدرس فیلمنامه‌نویسی؛ معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی

مدرس فیلمنامه‌نویسی؛ معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی