دکتر مریم جلالی

دکتر مریم جلالی

نویسنده؛ پژوهشگر؛ مدیر پردیس سینماگالری ملت

نویسنده؛ پژوهشگر؛ مدیر پردیس سینماگالری ملت