مسعود نقاش زاده

مسعود نقاش زاده

مدرس فیلمنامه‌نویسی؛ معاون فرهنگی بنیاد فارابی

مدرس فیلمنامه‌نویسی؛ معاون فرهنگی بنیاد فارابی